A14,North Campus, IIT Mandi    +91-01905-267719    shssoffice@iitmandi.ac.in   

Students

MA Developement Studies

...
Aditi Ghosh
...
Vanshika Khatri
...
Prathana Panwar
...
Akshima
...
Nancy Raghav
...
Yogesh Krishna Vijay
...
Parvathy CR
...
Tarun Dev Mishra
...
Harshit Kumar Kushwaha
...
Mon Priya
...
Mohammed Ashiq
...
Ajit Pandey
...
Vishnu Rajeev TV
...
Vinayak Raghunath Kamble
...
Saurabh Kumar
...
Mohammed Salih P S